Occhi attuppati

occhiattuppati

Occhi attuppati

Nascivu comu tutti ‘i picciriddi d’’u munnu

pi fari filici me pa’ e me ma’.

Me patri cuntintuni ‘n quantu mai

ch’avia nasciutu masculu l’eredi.

Ma io un’era ‘u picciriddu chi vulia iddu

mi lu sintìa ‘i rintra e rintra

lu vidìa chi la sittanta un’appattava.

Ma zoccu?

un lu capìa mancu io.

Ma comu lu putìa capiri?

io era un picciriddu

cu mi l’avia a diri a mia?

Dintra avìa com’un tirrimotu

comu si c’eranu dui cristiani

ca si sciarriavanu tutt’ù tempu.

Di fora unu ca s’attruvava a machinicchia ‘n manu

di rintra navutra chi vuleva jucari ch’i bamboli.

A mia mi piaceva jucari ch’i bamboli

picchì m’’i livavanu di nte manu?

A scola po’ un nni parramu….

‘u sfuttimentu pregnu di risateddi

mi struppiava cchiu assai d’’i corpa di currìa

chi me patri mi dava nto culu.

Me patri … e me matri facìanu li finti babbi

comu siddu ‘un sapìanu….

comu siddu avìanu l’occhi attuppati

si scantavanu d’accittari ‘a virità.

Addivintavu granni e lu truvavu io ‘u curaggiu

…..‘u curaggiu di dirivilla io ‘a virità.

Ma picchì matri….picchì patri miu

mi nchiujistivu ‘a porta nta facci

picchì un lu vuliti capiri

ca senza ‘u vostru amuri soffru.

Io… un sugnu malatu

sugnu sempri io … vostru figghiu

ca comu tutti l’avutri picciriddi

nascìu pi fari filici so pa’…. e so ma’.

Vincenzo Aiello

 Bagheria, 10 aprile 2009

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *