Fimmina –

Chi fussimu nuatri senza d’idda?

pruvulazzu, nte manu di lu ventu.

Stiddi astutati chi girassinu senza meta.

Occhi asciutti, ca ‘un putissinu chianciri.

Palummi cu l’ali struppiati

senza un celu dunni vulari.

Chistu fussimu senza ’a fimmina!

Primu nutrimentu e funti di mizzigghi

e capricchi dunni addattari 

spiranzi di vita.

Dda vita ca sulu idda po dunari

ammucciannu duluri

darreri a veli di surrisi

cu l’occhi sempri chini

taliannu ddu nutricu.

Lu stissu nutricu

ca ora fattu omu

la talia cu disprezzu

e la teni suttamisa a lu so vuliri.

Ma ora basta !!

Nun mi lu diri cchiu

ca sti bulli nivuri nta peddi

ti li facisti cadennu d’’a scala. 

Nun mi lu diri cchiu

ca ddu mussu vunciu

ti lu facisti sbattennu nta la porta.

Pigghia curaggiu fimmina

na vota pi sempri

ripigghiati la to vita

senza cchiu campari 

c’’u scantu dintra l’occhi. 

Grapili sti occhi, e cummatti.

Tu po vinciri

anzi nni sugnu sicuru.

Picchì tu si forti fimmina

picchì tu si Fimmina

e nuddu omu 

ca accussì si po chiamari

s’ava mai pirmettiri

di Tia malitrattari!

Vincenzo Aiello

Bagheria, dicembre 2017

Nessun commento ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *